Prawo autorskie i prawa pokrewne

Umowy o przeniesienie praw autorskich i licencyjne, umowy fonograficzne, umowy publishingowe, umowy koprodukcyjne, obsługa prawna produkcji filmowych i reklamowych, produkcji teatralnych i wystaw, spory o prawa autorskie i pokrewne, szkolenia, regulaminy własności intelektualnej i wszystko, co jest związane z działalnością twórczą wszystkich branż kultury i sztuki.

Prawo autorskie i prawa pokrewne 1 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Własność intelektualna

Znaki towarowe, patenty, obsługa prawna projektów B&R, zarządzanie danymi naukowymi, komercjalizacja wyników badań naukowych, obsługa prawna grantów i funduszy europejskich, regulaminy własności intelektualnej, obsługa prawna jednostek naukowych, start-up’ów i naukowców, prawo spółek, ochrona konkurencji.

Własność intelektualna poprzedni2 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Fundusze europejskie i granty

Obsługa prawna grantów i funduszy europejskich, przygotowanie umów grantowych i umów o dofinansowanie, przygotowanie umów konsorcjum, doradztwo bieżące w sprawach związanych z realizacją projektów z funduszy europejskich, opinie i informacje prawne m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatktów, działalności pomocniczej i pomocy publicznej.

Fundusze europejskie poprzedni3 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Fundacje i stowarzyczenia

Utworzenie fundacji lub stowarzyszenia, przygotowanie statutu i innych potrzebnych dokumentów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżąca obsługa prawna i pomoc w przygotowaniu uchwał oraz przeprowadzaniu posiedzeń lub zebrań, przygotowanie wszelkich regulaminów, zgłoszenia zmian w KRS, likwidacja fundacji lub stowarzyszeń.

Fundacje i stowarzyszenia poprzedni4 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności, zgody na wykorzystanie wizerunku i innych danych osobowych, wszelkie inne dokumenty związane z danymi osobowymi i analiza zgodności procesów przetwarzania z RODO.

Dane osobowe poprzedni5 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Dobra osobiste

Obsługa prawna związana z naruszeniami dóbr osobistych: wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych, wnioski o zabezpieczenie i pozwy o ochronę dóbr osobistych, prowadzenie spraw sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Dobra osobiste poprzedni6 / 7następny
Zobacz, jak możemy Ci pomóc

Prawo antydyskryminacyjne

Kodeksy etyki, regulaminy pracy, polityki antydyskryminacyjne, procedury antymobbingowe, pozwy o naruszenie zasady równości w zatrudnieniu, szkolenia.

Prawo antydyskryminacyjne poprzedni7 / 7
Zobacz, jak możemy Ci pomóc